kortingisleuk

 

Actievoorwaarden

VOORWAARDEN ACTIE ‘GRATIS BIJ DEEN’ (versie 18-01-2016)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘GRATIS BIJ DEEN’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door DEEN Winkels B.V., hierna te noemen DEEN, gevestigd te Hoorn aan de Kernweg 4.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen

2. De omschrijving van de actie is te vinden op www.deen.nl/gratis

·       Deelnemer koopt een actie product als bedoelt in art.3 lid 10
(Het product is duidelijk zichtbaar gepresenteerd in de winkel. Bij twijfel, informeer bij personeel.)

·       Deelnemer bewaart de kassabon

·       Deelnemer gaat naar www.deen.nl/gratis

·       Deelnemer vult de persoonsgegevens en kenmerken van de kassabon in

·       Deelnemer ontvangt het aankoopbedrag terug


3. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te hebben van de wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

4. Medewerkers van DEEN, Leveranciers en Kortingisleuk.nl die betrokken zijn bij deze actie en door DEEN ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of NAW-gegevens). 

2. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. DEEN verwerkt de transactie op basis van de door de consument ingevulde en door de consument bevestigde gegevens. Als blijkt dat het bankrekeningnummer niet correct is ingevuld en bevestigd waardoor het aankoopbedrag aan de verkeerde persoon is overgemaakt, is een correctie hiervan niet meer mogelijk en wordt het aankoopbedrag niet nogmaals uitgekeerd. 

4. De persoonsgegevens die bij deze actie worden vergaard worden door DEEN en Kortingisleuk.nl opgeslagen in een database en kunnen in het verlengde van deze actie worden gebruikt om u een aanbieding te doen voor het actieproduct, een en ander conform het in artikel 5 opgenomen privacy beleid.

Artikel 3 Hoe en wanneer kunt u meedoen?

1. De actie loopt van 31 januari 2016 t/m 13 februari 2016. U kunt tot uiterlijk 27 februari 2016 de gegevens invullen op de actiewebsite www.deen.nl/gratis om het aankoopbedrag teruggestort te krijgen.

2. U kunt het aankoopbedrag van een bij DEEN supermarkten aangekochte verpakking als vermeld onder artikel 3.10, retour ontvangen indien deze aangekocht is tijdens de in artikel 3.1 vermelde actieperiode en u de gevraagde persoons- en kassabongegevens correct hebt ingevuld op de actiewebsite.

3. U kunt maximaal 1 maal per adres/ huishouden deelnemen aan de actie. 

4. U kunt per deelname voor maximaal 1 verpakking het aankoopbedrag terug vragen. 

5. U kunt maximaal met 1 verpakking Snelle Jelle deelnemen aan de actie.

6. DEEN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien het product niet meer in een filiaal voorradig is en er dus geen gebruik van de actie kan worden gemaakt

7. Het is niet mogelijk om tijdens de actieperiode bij DEEN aangekochte actieproducten te ruilen dan wel terug te brengen. 

8. Indien de kassabon kwijt is geraakt wordt door DEEN geen kopie verstrekt. Deelname is enkel mogelijk en toegestaan indien u over een geldige originele kassabon beschikt. 

9. U dient de kassabon tot 4 weken na afloop van de actie te bewaren.

10. Onderstaande producten en bijbehorende aankoopprijzen zijn opgenomen in de actie. Prijswijzigingen voorbehouden.

Snelle Jelle streepjescode Prijs
Snelle Jelle Rozijnen 8710432171934 € 1,75
Snelle Jelle Kruidkoek 8710432281930 € 1,75


Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

DEEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade. DEEN  kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken. 

Artikel 5 Privacy- en Cookiebeleid

DEEN is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. 
De informatie die DEEN over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DEEN houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Deen supermarkten B.V., Kernweg 4 1627 LC Hoorn. Via info@deen.nl kunt u altijd contact opnemen met DEEN 

Artikel 6 Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking. 

Artikel 7 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. DEEN streeft ernaar om binnen 7 dagen nadat het proces volledig is afgerond het aankoopbedrag op de rekening van de consument te storten. Maar dit is nimmer een fatale termijn.

3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar.