•       

 •  
 •   
 •       

 •  
 •   

Algemene Voorwaarden

Artikel 1        Algemene bepalingen


Kortingisleuk (KIL) is de uitvoerder van het faciliterende platform voor online kortingsbonnen (verder te noemen e-coupons), refund acties en overige diensten van Kortingisleuk.nl. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden voor consumenten van toepassing. Door uw aanmelding bij KIL verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing ervan.

Wanneer je de voorwaarden op een later moment terug wilt lezen kun je ze hier als pdf downloaden.Onder "KIL" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Kortingisleuk.nl B.V. en overige daaraan gelieerde rechtspersonen.

Onder "consument" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zich bij KIL heeft aangemeld.

Onder "partner(s)" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming (en)die met KIL een (samenwerkings)overeenkomst heeft (of hebben) gesloten op grond waarvan de consument de producten of diensten die de betreffende onderneming(en) aanbiedt (of aanbieden) met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.

 

Artikel 2        Specifieke voorwaarden
 

 1. Aan het gebruik van het platform, de e-coupons, refund acties en overige diensten via KIL zijn de volgende voorwaarden verbonden. Lidmaatschap van het platform Kortingisleuk.nl is te allen tijde gratis, voor iedere consument.
   
 2. Om het platform van KIL optimaal te kunnen gebruiken, dient u zichzelf eerst te registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct inloggen en het platform gebruiken.
   
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account. Dat wil zeggen dat u uw inlognaam en wachtwoord af dient te schermen voor onbevoegden. KIL mag ervan uitgaan dat u degene bent die ingelogd is op uw account, tenzij u bij KIL hebt gemeld dat iemand anders toegang tot uw account heeft.
   
 4. Door het gebruik van het platform worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van KIL voor meer informatie.
   
 5. Korting bij de bij KIL aangesloten partners is uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van een door KIL opgestelde en via het KIL platform geprinte of verspreide e-coupon, alsmede door het klikken op een op het KIL platform geplaatste banner van KIL partners.
   
 6. Kortingen die vermeld staan op het KIL platform zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, zijn niet inwisselbaar tegen contanten en maximaal 1 maal van toepassing op het zelfde product, tenzij specifiek anders vermeld is.
   
 7. De e-coupons van KIL zijn uitsluitend in te leveren bij de specifiek op de e-coupon aangegeven partner of partners van KIL en zijn alleen geldig gedurende de looptijd van een actie welke vermeld staat op de e-coupon.
   
 8. KIL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en/of diensten die door de partner of partners van KIL worden aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden bij het gebruik van de e-coupon, dan wel voor mutaties met betrekking tot de partners van KIL.
   
 9. Iedere aansprakelijkheid van KIL en iedere aansprakelijkheid van personen die bij de uitvoering van e-coupons, refund acties en overige diensten van KIL zijn betrokken, is uitgesloten voor zover dit althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van KIL.
   
 10. KIL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, fouten / nalatigheden op www.kortingisleuk.nl en/of op e-coupons, refund acties en overige diensten.
   
 11. Op de rechtsverhouding tussen KIL en de gebruikers van KIL diensten is het Nederlands recht van toepassing.
   
 12. Het platform, de website alsmede alle informatie en afbeeldingen binnen www.kortingisleuk.nl zijn het intellectueel eigendom van KIL of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van KIL, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
   
 13. Het aanpassen of door derden (laten) aanpassen van e-coupons alsmede het vermenigvuldigen van gepersonaliseerde e-coupons is niet toegestaan en vormt een strafbaar feit in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Bij constatering van dergelijke feiten zal KIL altijd aangifte doen bij de politie en eventuele schade op de dader(s)/veroorzaker(s) verhalen.
   
 14. Alle eventuele geschillen tussen KIL en consumenten kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin KIL gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
   
 15. Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en de operationele uitvoering van KIL e-coupons niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht kunt u via onze KIL klantenservice kenbaar maken via het e-mailadres klantenservice@kortingisleuk.nl. U dient als onderwerp “klacht” te vermelden.
   
 16. KIL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal eventuele gewijzigde algemene voorwaarden publiceren op de website www.kortingisleuk.nl. Op deze website staan altijd de meest recente voorwaarden vermeld. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de voorgaande algemene voorwaarden per direct te vervallen.Artikel 3               Contactgegevens
 

Kortingisleuk.nl BV
Antwoordnummer 24675
2490 WB  Den Haag
070 - 3306674
Klantenservice@kortingisleuk.nl
KvK: 51162970
BTW: NL 823127576 B01
Meldingsnummer CBP: M1593413